Morlanda Scoutkår

– vi bedriver scouting i Ellös på ön Orust

Morlanda Scoutkår

Scoutprogrammet

I programmet finns 5 grundläggande inslag:

Scoutlag och Löfte

Scoutlagen utformades av BP med de gamla Engelska riddarlagarna som förebild. Lagen är ett antal påbud skrivna i en positiv anda, exempelvis »En scout är vänlig och hjälpsam». Tanken är att lagen ska vara lätt att följa och kännas naturlig att rätta sig efter.
Löftet lyder: »Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen».

Patrullsystemet

Arbetsformen bygger på grupper om fyra till åtta scouter. Scouterna lär sig finna och förstå sin och andras roller i olika grupper och situationer. Detta är nödvändigt för att en grupp ska fungera och uppnå goda resultat.

Learning by doing

En pedagogik där teori och praktik följs åt i en aktiv process. All inlärning ska upplevas som nyttig. En scout ska direkt finna någon praktisk användning för sina kunskaper. Frågan »varför det» ska alltid besvaras.

Friluftsliv

Verksamheten bedrivs i naturen så mycket som möjligt. Kunskap och förståelse för naturen och miljön leder till omsorg.

Internationell förståelse

Scouting är en världsompännande rörelse och därigenom en av de största fredsrörelsena. Scouting verkar aktivt för att minska religions-, ras- och kulturella motsättningar. Scoutrörelsen är partipolitiskt obunden. Den uppmuntrar dock medlemmarna att aktivt deltaga i samhällsdebatten.